کاویز کافی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ اغاز نموده و سایت اینترنتی خود را از سال ۱۳۹۸ در جهت فروش محصولات قهوه آغاز نموده است.